Centrum Kultury Scena to Dziwna

Obrazek dekoracyjny

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULTURALNYCH

REGULAMIN DOTYCZĄCY SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW 

UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULTURALNYCH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY “SCENA TO DZIWNA” W 

GNIEźNIE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne warunki uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Centrum Kultury “Scena to dziwna” w Gnieźnie. 
 2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce oraz informacji o aktualnych zasadach i ograniczeniach związanych z pandemią dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.
 1. Regulamin jest udostępniany osobie pobierającej wejściówkę uprawniającą do udziału w Wydarzeniu (zwaną dalej „Wejściówką”). Razem z regulaminem udostępniana jest również klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dotycząca działań profilaktycznych oraz ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się wirusów, w tym koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 
 2. Pobranie wejściówki po zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień. 
 3. Przestrzeganie Regulaminu obowiązuje wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu.
 1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Centrum Kultury “Scena to dziwna”  zasad porządkowych, w szczególności tych powiązanych z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Wydarzenia, a także – do stosowania się do wytycznych personelu Centrum Kultury “Scena to dziwna”. 
 2. Personel Centrum Kultury “Scena to dziwna”jest uprawniony do odmowy uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w ust. 1. 
 1. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym. 
 2. Przed wejściem na teren Wydarzenia każdy uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia (zwanego dalej „Oświadczeniem”), że według jego najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym. 
 3. Jeżeli dana osoba: 
 4. a) nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1, 
 5. b) odmawia złożenia Oświadczenia 

jest zobowiązana do powstrzymania się od udziału w Wydarzeniu lub nie zostanie dopuszczona do udziału w Wydarzeniu. 

 1. Centrum Kultury udostępnia wzór Oświadczenia, m.in. za pośrednictwem strony internetowej oraz w postaci wydruków dostępnych przy wejściu na teren Centrum Kultury “Scena to dziwna”. 
 1. Centrum Kultury “Scena to dziwna”udostępni każdej osobie uczestniczącej w Wydarzeniu formularz (zwany dalej „Formularzem”), gdzie będzie ona mogła podać swoje dane. 
 2. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu dane zawarte w Formularzu będą mogły zostać przekazane przez Centrum Kultury “Scena to dziwna” właściwym służbom sanitarnym. 
 3. Formularz będzie przechowywany przez Centrum Kultury “Scena to dziwna” przez 2 tygodnie od dnia Wydarzenia wyłącznie w celu ewentualnego przekazania informacji o zagrożeniu zakażeniem. 
 1. Centrum Kultury “Scena to dziwna” może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury ciała każdej osoby wchodzącej na teren Centrum Kultury “Scena to dziwna”. 
 2. Odmowa poddania się badaniu temperatury ciała lub stwierdzenie podwyższonej temperatury ciała spowoduje odmowę dopuszczenia danej osoby do udziału w Wydarzeniu. 
 1. Na terenie Centrum Kultury “Scena to dziwna” należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, przy czym ten obowiązek dotyczy także osób przebywających na widowni podczas spektaklu. 
 2. Centrum Kultury “Scena to dziwna” nie dostarcza widzom maseczek.
 3. Na terenie Centrum Kultury “Scena to dziwna”, w tym także podczas wchodzenia na teren Centrum Kultury “Scena to dziwna”, wchodzenia na widownię, zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni lub z Centrum Kultury “Scena to dziwna”, należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych personelu Centrum Kultury “Scena to dziwna”; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 1,5 m. 
 4. Uczestnik Wydarzenia może być zobligowany do mycia rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez Centrum Kultury “Scena to dziwna” w wyznaczonych miejscach, w szczególności podczas wchodzenia na teren Centrum Kultury “Scena to dziwna” lub widowni albo opuszczania tych miejsc. 
 5. Personel Centrum Kultury “Scena to dziwna”jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających. 
 1. Procedura wpuszczania uczestników Wydarzeń na teren Centrum Kultury “Scena to dziwna”będzie rozpoczynana na 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem Wydarzenia i będzie kończona na 15 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia. 
 2. Osoba spóźniona nie będzie wpuszczana na teren Centrum Kultury “Scena to dziwna”. 
 1. Centrum Kultury “Scena to dziwna” udostępnia widzom nie więcej niż 50% łącznej liczby miejsc na widowni. 
 2. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonych przez Centrum Kultury “Scena to dziwna”. 
 3. Miejsca w rzędach powinny być zajmowane z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami, przy czym obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który: 
 4. a) uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, 
 5. b) jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się
 6. Zakazuje się dokonywania samodzielnej zmiany wyznaczonych wcześniej miejsc.
 7. Personel Centrum Kultury “Scena to dziwna” jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających. 
 • 10 
 1. Otrzymane  przez widzów “Wejściówki” w formie papierowej będą sprawdzane przez personel Centrum Kultury “Scena to dziwna” bezdotykowo. 
 • 11 
 1. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu lub przebywania na terenie Centrum Kultury “Scena to dziwna” mogą być uzupełniane lub zmieniane w dowolnym czasie, w zależności od kształtowania się sytuacji związanej z pandemią. 
 2. Regulamin obowiązuje od 28.05.2021 r. i pozostaje w mocy do odwołania. 

Dane kontaktowe Centrum Kultury “Scena to dziwna”

tel. 61 424 07 72 • 61 424 07 71

www.scenatodziwna.eu

Skip to content