Centrum Kultury Scena to Dziwna

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centrum Kultury „Scena to dziwna” z siedzibą w Gnieźnie, ul. Roosevelta 42, 62-200 Gniezno, tel.: 61-424-07-71/72 e-mail: ckestede@powiat-gniezno.pl  

2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w Centrum Kultury „Scena to dziwna”  w Gnieźnie, z którym można skontaktować się pod adresem  e-mail:  iodckestede@powiat-gniezno.pl

3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody.

4)  W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. inne   podmioty   na   podstawie   stosownych   umów  powierzenia przetwarzania,

5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych   i   przechowywane   przez   okres   niezbędny   do   zrealizowania   przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

6) W   związku   z   przetwarzaniem   Pani/Pana   danych   osobowych   przysługują   Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba,   której   dane   dotyczą,   wniosła   sprzeciw   wobec   przetwarzania   danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie   danych   jest   niezgodne   z   prawem,   a   osoba,   której   dane   dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

  f) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO;

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8)  Przysługuje   Pani/Panu   również   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9) Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.


Inspektorem ochrony danych w CK ESTEDE w Gnieźnie została wyznaczona  Renata Góralczyk-Zielonka, z którą można się kontaktować pod adresem email: iod.ckestede@powiat-gniezno.pl we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Skip to content