Centrum Kultury Scena to Dziwna

Deklaracja dostępności - obrazek ozdobny

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności.

Centrum Kultury Scena to Dziwna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.scenatodziwna.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-26

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

– klawisz TAB nie pozwala na przełączanie się pomiędzy odnośnikami na stronie. Aktywny odnośnik nie zostaje podświetlony, a po naciśnięciu ENTER (lub RETURN) nie ma możliwości przeniesienia na stronę, do której wybrany link prowadzi.

– serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie niewłaściwie przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Dokumenty będą sukcesywnie poprawiane i wprowadzane na stronę internetową.

Aktualnie trwają pracę nad nowym serwisem internetowym w celu poprawienia wszystkich niedogodności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Łacińska Stube, e-mail: ckestede@powiat-gniezno.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 614240772.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pl).

Dostępność architektoniczna:

Dostęp do budynku Centrum Kultury „Scena To Dziwna” przy którym znajduje się także parking dla samochodów osobowych możliwy jest wejściem głównym od ul. Roosevelta 42. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przygotowanego podjazdu oraz poręczy. Dla nich dostępny jest parter budynku oraz studia muzyczne zlokalizowane w kondygnacji -1 (piwnica) obiektu. Przestrzenie komunikacyjne prowadzące do budynku są wolne od barier poziomych i pionowych, możliwe jest wejście do budynku z psem asystującym. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz platformy schodowe do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.

Skip to content