Centrum Kultury Scena to Dziwna

Deklaracja dostępności - obrazek ozdobny

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności.

Centrum Kultury Scena to Dziwna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.scenatodziwna.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.03.30

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

– klawisz TAB nie pozwala na przełączanie się pomiędzy odnośnikami na stronie. Aktywny odnośnik nie zostaje podświetlony, a po naciśnięciu ENTER (lub RETURN) nie ma możliwości przeniesienia na stronę, do której wybrany link prowadzi.

– serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie niewłaściwie przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Dokumenty będą sukcesywnie poprawiane i wprowadzane na stronę internetową.

Aktualnie trwają pracę nad nowym serwisem internetowym w celu poprawienia wszystkich niedogodności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Łacińska Stube, e-mail: ckestede@powiat-gniezno.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 614240772.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pl).

Dostępność architektoniczna:

Dojazd

Komunikacja MPK

Przy siedzibie znajduje się przystanek autobusoway, odległość jaką trzeba pokonać od niego pieszo, jest niewielka – kilkadziesiąt metrów. Przy samej instytucji znajduje się również ścieżka rowerowa.

Samochód

Przy budynku Centrum Kultury znajduje się parking dla samochodów osobowych;  posiada 2 miejsca wyznaczone  dla osób z niepełnosprawnością.

Główne wejście

Na teren Cntrum Kultury zarówno od wejścia głównego jak i bocznego prowadzi równa droga.

Obiekt

Centrum Kultury „Scena To Dziwna” jest obiektem architektonicznie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzą schody z podjazdem i poręczami. Obiekt posiada również windę zewnętrzną. Przestrzenie komunikacyjne prowadzące do budynku są wolne od barier poziomych i pionowych.

Informacje

Wszelkie potrzebne informacje oraz pomoc można uzyskać na parterze budynku w pokoju sekretariacie.

Udogodnienia

W obiekcie znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, oraz pomieszczenie dla osoby z dzieckiem.

Przestrzeń działań

  • Osoby z niepełnosprawnością ruchową

Centrum Kultury oferuje aktualnie warsztaty rękodzielnicze, teatralne oraz prowadzi zajęcia  tańca towarzyskigo na wózku  w salach w których odbywają się zajęcia/spotkania etc. poruszanie się na wózku nie stanowi problemu.

  • Osoby niesłyszące i niedosłyszące

Instytucja nie posiada pętli indukcjnej ani osoby posługującej się pjm.

  • Osoby niewidome i niedowidzące

Osoba niewidząca lub niedowidząca ma prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem.

  • Odwiedzający z dziećmi

Personel został przeszkolony w zakresie obsługi odwiedzających z dziećmi w różnych grupach wiekowych. Oferujemy zajęcia rozwojowe dla dzieci od 1 roku życia. Dysponujemy sala zabaw sensorycznych, z której mogą skorzystać dzieci pod opieką rodziców

  • Seniorzy

Obiekt jest dostosowany do uczestnictwa seniorów w zajęciach i imprezach .

Są miejsca odpoczynku oraz krzesła z poręczami.

Skip to content